2010-09-26

KOTA BELUD MAJU MENJELANG 2020 .

SUDUT SETEMU-TEMU 25 SEPTEMBER 2010

.

Sebelum kita membicarakan strateginya mari kita lihat resolusi persidangan meja bulat majlis permuafakatan yang telah diadakan pada 19-20 Mei 2006 , bertempat di Hotel Beverly , Kota Kinabalu sebagai Take Off Value ( TOV ) :-
Resolusi
Persidangan Meja Bulat Menangani Kemiskinan
Menerusi Pendidikan
Kota Belud 2006 – 2010
19-20 Mei 2006
Hotel Beverly,Kota Kinabalu
Pendahuluan
Menyedari bahawa kemiskinan adalah punca rangkaian kecelakaan yang bertali-temali, lalu membentuk apa yang dinamakan pusatan ganas atau lingkaran setan . Kemiskinan mendorong perlakuan jahat seperti penjenayah , perjudian , samseng , ketagih arak , pelacuran hingga sanggup menggadai maruah dengan hidup meminta – minta dan menukar pegangan hidup .
Menginsifi bahawa kemiskinan jika tidak ditangani secara serius berpotensi besar menjadi time bom (jangka bom) sosial yang boleh menghuru – harakan keharmonian sosial. Jurang miskin-kaya yang melampau apabila sekelompok berleluasa mengumpul kekayaan secara tidak wajar manakala pihak lain merasa tidak dipedulikan atau diperlakukan secara tidak adil, lambat-laun akan mencetuskan ketegangan.
Memandang berat kenyataan bahawa Daerah Kota Belud menduduki tempat ketiga termiskin di negeri Sabah ,
Menginsafi bahawa perancangan strategik mengeluarkan masyarakat daripada kemiskinan adalah dengan pembinaan masyarakat berilmu , dan berkemahiran dan memiliki nilai (masyarakat terdidik) yang bermaksud strategi jangka panjang yang membolehkan hidup berdikari dan kecukupan ( helping the people to help themselves), bahawa ilmu adalah kebaikan utama dalam hidup manakala menuntut ilmu adalah menjadi kewajipan kepada semua manusia dan menerima kenyataan bahawa pendidikan eleman penting dalam pencapaian teras dan objektif Misi Nasional Teras Kedua iaitu” Meningkatkan keupayaan pengatahuan , kreativiti dan inovasi Negara serta memupuk ” minda kelas pertama ” yang bergantung kepada mutu modal insane ”, maka Persidangan Meja Bulat Ancaman Kemiskinan Menerusi Pendidikan daerah Kota Belud.dianjurkan oleh:-

SK.Taun Gusi, Kota Belud
PIBG SK.Taun Gusi, Kota Belud
Kelab Usahawan Taun Gusi, Kota Belud
Gerakan Desa Wawasan Taun Gusi Padang,Kota Belud
Kelab Belia Perkasa Taun Gusi, Kota Belud
KRT Taun Gusi Padang, Kota Belud
JKKK Taun Gusi Padang, kota Belud
Persatuan Sama(PSS) Taun Gusi, Kota Belud
Ketua Kampung Taun Gusi, Kota Belud
Jawatankuasa Masjid Taun Gusi, Kota Belud
Dengan kerjasama
Pejabat Perhubugan Parlimen Kota Belud
Pejabat DUN Tempsuk
Pejabat DUN Usukan
Pejabat DUN Kedamaian
Persidagan ini telah dihadiri 50 peserta yang mewakili Pertubuhan Bukan Kerajaan , Jabatan – Jabatan Kerajaan dan Pemimpin – pemimpin Masyarakat .

Menerima hakikat bahawa setiap insan dalam masyarakat sama ada remaja ,dewasa , belia dan tua mempunyai hak untuk menikmati kebahagian dalam kehidupan baik dalam aspek jasmani mahu pun rohani . Jesteru semua pihak yang terlibat dalam berkepentingan mempunyai tanggungjawab untuk membasmi kemiskinan.
Bertitik tolak dari kesedaran dan keinsafan tersebut, persidangan pada hari ini memperakukan bahawa kemiskinan boleh dibasmi dengan cara berikut;
1. Jalan terbaik menagani kemiskinan adalah dengan membetulkan pandangan hidup ( world view ) yang benar tentang punca – punca kemiskinan , strategi pembasmian kemiskinan dan aggapan membasmi kemiskinan adalah melawan takdir. Ini adalah kerana soal kemiskinan berkait rapat dengan sistem nilai, cara berfikir, sikap dan cara bertindak seseorang . Kemiskinan bukan sahaja bersifat ekonomi dan nisbi ( reletif ) tetapi bersifat keharmonian , kejiwaan dan akal . Dalam erti kata lain menerusi pembinaan masyarakat yang berpendidikan .
2. Keyakinan bahawa fenomena kemiskinan boleh dibasmi bermula niat yang tulus, daya ikhtiar bersungguh – sungguh komitmen serius, memahami keutamaan , mempunyai modus operandi yang terancang , diikuti dengan pemantauan dan penilaian berterusan.
3. Timbul rasa kasih dan sayang dan terbit dalam hati nurani pemimipin yang prihatin danbertanggungjawab terhadap nasib masyarakatnya hatta bukan kalangan bangsa , selagi bernama manusia atas nama “ kemuliaan insan ”
Makhluk terbaik yang memiliki martabat keinsanan , apatah terhadap nasib anak bangsa sendiri .
4. Fenomena kemiskinan tidak boleh diselesaikan hanya dengan fakta dan angka (misalnya 1616 isi rumah lima orang memeperolehi PPK ( pendapatan paras kemiskinan)kurang RM 345.00 dikelompokkan sebagai miskin mutlak , manakala RM 690.00 miskin),seharusnya dusantuni dengan jiwa yangboleh hidup dengan mampu merasa. Selain insaf dengan golongan miskin mutlak , yang harus juga dibimbangkan adalah golongan mudah miskin(PPK RM 1200.00) penurunan jumlah rakyat miskin mutlak akan mengakibatkan rasa berjaya dan merasa pencapaian yang sebenar tidak tepat. Paras kemiskinan itu sendiri beranjak mengikut tempat dan jumlah tanggungan.
Strategi
Persidangan ini merancang beberapa pendekatan untuk menangani ancaman kemiskinan menerusi pendidikian daerah Kota Belud iaitu:
1. Gerakan meningkatkan kesedaran tentang peri pentingnya ilmu dan pendidikan dalam kehidupan yang mampu mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan , bahawa ilmu adalah kebaikan utama dan perlu diberi keutamaan.
2. Semua kanak – kanak di Daerah Kota Belud haruslah dipastikan menerima pendidikan wajib bermula pra sekolah hingga ke tingkatan lima selari dengan konsep pendemokrasian pendidikan tanpa sebarang keciciran akibat masalah kemiskinan . Anak adalah aset yang amat berharga . Setiap daripada mereka memiliki potensi , bakat , minat untuk diperkembangkan .
3. Bantuan , sokongan dan galakan hendaklah diberi kepada mereka yang mampu melanjutkan pelajaran ke peringkat sijil , diploma dan ijazah pertama . Kemiskinan harta tidak patut dibenarkan menghalang mereka dari menimbah ilmu ,kemahiran dan nilai. Sehubungan itu , Yayasan Kota Belud perlu diaktifkan semula bertujuan memberi bantuan yang memadai, selaras dengan gagasan “Sekurang – kurangnya Satu Keluarga Satu Profesional .
4. Gerakan meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian pelajar Kota Belud dalam peperiksaan UPSR , PMR , SPM dan STPM hendaklah diperhebatkan hingga mencapai sasaran .
5. Kejayaan pembestarian pendidikan bergantung kepada penglibatan , sumbangan dan sokongan pemimipin sekolah , guru , sekolah serta komuniti bagi menjamin penyediaan modal insan berkualiti . Pihak ‘stakeholder’ perlu membestarikan diri selaras dengan tuntutan era globaliasi yang semakin mencabar agar dapat menyiapkan diri untuk menerima dan melaksana perubahan yaaang berlaku . Sokongan berbentuk material ( tajaan akhbar – Sisipan Skor A ) sumbangan idea dan bantuan psikologi kepada pihak sekolah amat diperlukan termasuk penglibatan aktif PIBG .
6. Gerakan mempertingkatkan kemudahan fizikal dan prasarana di sekolah terutama di kawasan terpencil bagi mempastikan proses pendidikan berjalan perlu dilaksanakan meliputi perumahan guru , asrama desa , kemudahan pengangkutan dan perhubungan , bekalan eletrik dan air bersih .
7. Memberi peluang seluas mungkin kepada pelajar-pelajar lepasan SPM dan STPM memperolehi kemahiran dalam bidang teknikal berasaskan potensi , minat dan prospek masa depan .
8. Memupuk dan meningkatkan kerjasama erat dan padu antara individu , kelompok , masyarakat , Pertubuhan Bukan Kerajaan , dan pemimpin dalam menangani isu .
9. Pembangunan belia hendaklah berteraskan kepada konsep pembangunan insan yang mengambil kira kepentingan semua aspek kehidupan meliputi intelek , rohani dan jasmani . Program belia yang terancang , bersepadu dan dinamik ke arah penyuburan potensi dan niali-nilai mulia akan meningkatkan penyertaan dan peranan belia dalam pembangunan masyarakat .Ahli persaruan belia adalah mereka yang bebas daripada terjerumus dalam gejala sosial .
10. Pemimpin masyarakat , jabatan dan agensi , pertubuhan bukan kerajaan dan institusi keluarga melaksanakan amanah dengan sikap penuh bertanggungjawab , bersih dan cekap . Bersedia menyelesaikan setiap masalah secara berhemah serta sanggup turun padang . Kepimpinan mestilah berorentasikan pemimpin-pendidikan dan pemimpin-perubahanyang memiliki nilai-nilai unggul berteraskan keilmuan , berhemeh tinggi , serta berhikmah yakni mempunyai idealism yang jelas tetapi praktikal dalam menangani reality masayarakat .
11. Satu badan pemandu Program Menangani Masyarakat Kemiskinan menerusi Pemerkasaan Pendidikan Kota Belud yang memfokas kepada pemikiran , tenaga dan sumber untuk memperkasakan pendidikan di daerah Kota Belud perlu dibentuk segera .
12. Satu jawatankuasa pemantauan resolusi ditubuhkan di peringkat daerah untuk mempastikan resolusi dilaksanakan dan dinilai keberkesanannya dan seterusnya dirancang semula . Jawatankuasa ini terdiri daripada pemimpin masyarakat , pegawai jabatan dan agensi kerajaan serta individu .
13. Persidangan ini telah mengenal pasti adanya cabaran dan halangan utama tentang masalah sikap dalam sebarang perubahan . Maka persidangan ini mencadangkan supaya diadakan satu bengkel khusus untuk membincangkan Masyarakat Kota Belud dan Perubahan Sikap .

Gejala Sosial
Gejala yang boleh menjejaskan tumpuan pelajaran dibenteras dengan bersungguh-sungguh khususnya melalui pencegahan awal . Penguatkuasaan dan pengesanan penyalahgunaan dadah perlu lebih sistematik dan berkesan dengan member penekanan kepada kawsan-kawasan berisiko tinggi di Kota Belud . Masyarakat perlu berperanan membasmi ancaman dadah .

Pembangunan Ekonomi
Satu sistem penyaluran maklumat – mudah , efektif , berkesan serta mesra pengguna perlu dibangunkan untuk menyebarakan peluang-peluang ekonomi bagi meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk latihan teknikal dan vokosional ( Jabatan Pertanian ) , kemudahan pinjaman modal (Bank Pertanian)
Keberkesanan pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi setiap jabatan dan agensi kerajaan yang sedia ada hendaklah sentiasa dinilai dan diselaraskan antara satu sama lain .
Kaji semula terhadap kawasan tanah yang sedang dan tidak diusahakan (terbiar) daripada 41, 812.57 hektar dari segi potensi dan produktivitinya perlu dibuat segera .
Tanah Rezab hendaklah dibangunkan sebagai sumber baru ekonomi penduduk berkenaan .
Agensi kerajaan mengambil kampung yang miskin sebagai kampung angkat .
Tidak menghadkan kumpulan kelompok penanaman getah kepada keluasan tertentu sahaja .


Disediakan oleh
Saibeh Bin Haji Mansor
( Pengerusi Persidangan )

No comments:

Post a Comment